ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และทรัพย์สินของสถานศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๗   ดาวน์โหลด