ประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ
ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์   ดาวน์โหลดไฟล์