ประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting