วันที่ 19 ม.ค. 66 คณะผู้บริหาร นักวิชาการ สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นำโดยพระครูปริยัติวีราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

เข้าปรึกษา พระเดชพระคุณ พระเทพเวที (พล อาภากโร ป.ธ.๙) เรื่อง พ.ร.บ. พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา