วันที่ 21 ม.ค. 2566 พระครูสุนทรพิมลศีล ประธานเขตการศึกษาฯ เขต 5 ผู้บริหารโรงเรียนและนักวิชาการศาสนา เข้าพบท่าน ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานกรรมาธิการการศาสนา

ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ เพื่อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และเรื่องงบประมาณ ตาม พรบ. พ.ศ. 2562 พี่น้อง จศป. ทุกตำแหน่ง โครงสร้างการบริหารงานฯ