สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗-๑๑ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพื้นที่เป้าหมาย เพื่อชี้แจง แสดงความคิดเห็นฯ

ประจำภาคอีสานตามโครงการพัฒนากลไกศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมต้นหว้ารีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗-๑๑ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพื้นที่เป้าหมาย เพื่อชี้แจง แสดงความคิดเห็นฯ

ประจำภาคอีสานตามโครงการพัฒนากลไกศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมต้นหว้ารีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น