#ขอถวายมุทิตาสักการะเนื่องในวาระอายุวัฒนะมงค

ล ๖๗ ปี ๔๖ พรรษา 

แด่พระเดชพระคุณพระราชปริยัติสุนทร 

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๒