สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับ
พระมหาธีรวีร์ ธีรวฑฺฒนเมธี (พันธ์ศรี)
ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เขต ๔
เนื่องในโอกาสผ่านการสอบดุษฎีนิพนธ์ ระดับ ดี (Good)
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สอบเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง